| | | | | | | | | | | | |

Polar Bear

Polar Bear - Audubon's Viviparous Quadrupeds of North America

Audubon's Viviparous Quadrupeds of North America
Plate Number: 91

| | | | | | | | | | | | |