| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ixia polystachia

Ixia polystachia - Curtis's Botanical

Common names: Upright Ixia

Genus: Ixia

Species: Ixia erecta

Class: Triandra

Order: Monogynia

Authority: Gawler

Modern Genus: Ixia

Modern Species: Ixia polystachia

Modern Family: Iridaceae

Plant Type: perennial

Color: white, pale to deep mauve or orange-yellow

Season: spring summer

Native Region: S Africa (S & SW Cape)

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |