| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Eucomis bifolia

Eucomis bifolia - Curtis's Botanical

Common names: Two-leaved Eucomis

Genus: Eucomis

Species: Eucomis bifolia

Class: Hexandria

Order: Monogynia

Authority: Gawler

Modern Family: Liliaceae

Plant Type: perennial

Color: green

Season: greenhouse plant

Native Region: Cape of Good Hope (South Africa)

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |