| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Malpighia volubilis

Malpighia volubilis - Curtis's Botanical

Common names: Twining Barbadoes-cherry

Genus: Malpighia

Species: Malpighia volubilis

Class: Decandria

Order: Trigynia

Modern Family: Malpighiaceae

Plant Type: shrub

Color: yellow

Season: stove plant

Native Region: West Indies

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |