| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jasminum odoratissimum

Jasminum odoratissimum - Curtis's Botanical

Common names: Sweetest Jasmine

Genus: Jasminum

Species: Jasminum odoratissimum

Class: Diandria

Order: Monogynia

Authority: Aiton

Modern Genus: Jasminum

Modern Species: Jasminum odoratissimum

Plant Type: perennial.annual.herbaceous

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |