| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gardenia thunbergia

Gardenia thunbergia - Curtis's Botanical

Common names: Starry Gardenia, White Gardenia

Genus: Gardenia

Species: Gardenia thunbergia

Class: Pentandria

Order: Monogynia

Authority: Aiton

Modern Genus: Gardenia

Modern Species: Gardenia thunbergia

Modern Family: Rubiaceae

Plant Type: shrub or tree

Color: white to cream

Season: winter to spring

Native Region: S Africa

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |