| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Echinops ritro

Echinops ritro - Curtis's Botanical

Common names: Small Globe-thistle, Globe Thistle

Genus: Echinops

Species: Echinops ritro

Class: Syngenesia

Order: Polygamia Segregata

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Echinops

Modern Species: Echinops ritro

Modern Family: Compositae

Plant Type: perennial

Color: blue, rarely white

Season: summer

Native Region: C & E Europe to C Asia

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |