| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ixora chinensis

Ixora chinensis - Curtis's Botanical

Common names: Scarlet Ixora

Genus: Ixora

Species: Ixora coccinea

Class: Tetrandria

Order: Monogynia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Ixora

Modern Species: Ixora chinensis

Modern Family: Rubiaceae

Plant Type: shrub

Color: pink, orange, red or less often white

Native Region: Tropical Asia

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |