| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Iris xiphioides

Iris xiphioides - Curtis's Botanical

Common names: Pyrenean Flag

Genus: Iris

Species: Iris xiphioides

Class: Triandria

Order: Monogynia

Authority: Gawler

Modern Genus: Iris

Modern Species: Iris xiphioides

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |