| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Leonotis leonurus

Leonotis leonurus - Curtis's Botanical

Common names: Lion's-tail Phlomis, Lion's Ear

Genus: Phlomis

Species: Phlomis leonurus

Class: Didynamia

Order: Gymnospermia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Leonotis

Modern Species: Leonotis leonurus

Modern Family: labiatae

Plant Type: shrub

Color: orange-red to scarlet

Season: autumn

Native Region: S Africa

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |