| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Podolepis jaceoides

Podolepis jaceoides - Curtis's Botanical

Common names: Knap-weed Scalia

Genus: Scalia

Species: Scalia jaceoides

Class: Syngenesia

Order: Polygamia Superflua

Modern Genus: Podolepis

Modern Species: Podolepis jaceoides

Modern Family: Compositae

Plant Type: perennial

Color: yellow

Native Region: E & SE Australia, Tasmania

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |