| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Protea mellifera

Protea mellifera - Curtis's Botanical

Common names: Honey-bearing Protea

Genus: Protea

Species: Protea mellifera

Class: Tetrandria

Order: Monogynia

Authority: Thunberg

Modern Genus: Protea

Modern Species: Protea mellifera

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |