| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banksia ericaefolia

Banksia ericaefolia - Curtis's Botanical

Common names: Heath-leaved Banksia

Genus: Banksia

Species: Banksia ericaefolia

Class: Tetrandria

Order: Monogynia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Banksia

Modern Species: Banksia ericaefolia

Modern Family: Proteaceae

Plant Type: shrub

Color: orange-red

Native Region: E Australia

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |