| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kalmia hirsuta

Kalmia hirsuta - Curtis's Botanical

Common names: Hairy Kalmia

Genus: Kalmia

Species: Kalmia hirsuta

Class: Decandria

Order: Monogynia

Modern Genus: Kalmia

Modern Species: Kalmia hirsuta

Modern Family: Ericaceae

Plant Type: evergreen

Color: pink

Season: summer

Native Region: SE US (Virginia to Florida)

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |