| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betonica grandiflora

Betonica grandiflora - Curtis's Botanical

Common names: Great-flowered Betony

Genus: Betonica

Species: Betonica grandiflora

Class: Didynamia

Order: Gymnospermia

Authority: Willdenow

Modern Genus: Betonica

Modern Species: Betonica grandiflora

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |