| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muraltia alopecuroides

Muraltia alopecuroides - Curtis's Botanical

Common names: Fox-tail Milk-wort

Genus: Polygala

Species: Polygala alopecuroides

Class: Diadelphia

Order: Octandria

Authority: Thunberg

Modern Genus: Muraltia

Modern Species: Muraltia alopecuroides

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |