| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geissorhiza excisa

Geissorhiza excisa - Curtis's Botanical

Common names: Dwarf Ixia

Genus: Ixia

Species: Ixia excisa

Class: Triandria

Order: Monogynia

Authority: Gawler

Modern Genus: Geissorhiza

Modern Species: Geissorhiza excisa

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |