| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hesperantha radiata

Hesperantha radiata - Curtis's Botanical

Common names: Carex-leaved Hesperantha

Genus: Hesperantha

Species: Hesperantha radiata (var. caricina)

Class: Triandria

Order: Monogynia

Authority: Gawler

Modern Genus: Hesperantha

Modern Species: Hesperantha radiata

Modern Family: Iridaceae Subfamily Ixioideae Tribe Ixieae

Plant Type: perennial

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |