| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kalmia latifolia

Kalmia latifolia - Curtis's Botanical

Common names: Broad-leaved Kalmia. Natives call it "Spoon Tree" because they make spoons of its wood.

Genus: Kalmia

Species: Kalmia latifolia

Class: Decandria

Order: Monogynia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Kalmia

Modern Species: Kalmia latifolia

Modern Family: Ericaceae

Plant Type: shrub

Season: late spring-summer

Native Region: Pensylvania [sic], New Jersey and New York

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |