| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ixia viridiflora amethystina

Ixia viridiflora amethystina - Curtis's Botanical

Common names: Amethystine Ixia

Genus: Ixia

Species: Ixia maculata (var. beta amethystina)

Class: Triandria

Order: Monogynia

Authority: Gawler

Modern Genus: Ixia

Modern Species: Ixia viridiflora amethystina

Modern Family: Iridaceae Subfamily Ixioideae Tribe Ixieae

Season: "flowers in June"

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |