| | | | | | | | | | | |

White Ibis

White Ibis - Audubon's Birds Of America

Audubon's Birds Of America Plate Number: 360

| | | | | | | | | | | |