| | | | | | | | | | | | | | |

Ichthyostega

Ichthyostega - Prehistoric Animals

Ichthyostega based on reconstruction by Ahlberg, 2005

Image used by kind permission of Nobu Tamura

| | | | | | | | | | | | | | |