| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Viola palmata

Viola palmata - Curtis's Botanical

Common names: Palmated Violet, Early Blue Violet, Wild Okra

Genus: Viola

Species: Viola palmata

Class: Syngenesia

Order: Monogamia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Viola

Modern Species: Viola palmata

Modern Family: Violaceae

Plant Type: perennial

Color: violet

Season: spring

Native Region: US, Minesota to Georgia

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |