| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hebenstretia dentata

Hebenstretia dentata - Curtis's Botanical

Common names: Toothed Hebenstretia

Genus: Hebenstretia

Species: Hebenstretia dentata

Class: Didynamia

Order: Angiospermia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Hebenstretia

Modern Species: Hebenstretia dentata

Modern Family: Scrophulariaceae

Color: white with a yellow-orange blotch

Season: greenhouse plant, February to November

Native Region: Cape of Good Hope (South Africa)

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |