| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gordonia lasianthus

Gordonia lasianthus - Curtis's Botanical

Common names: Smooth Gordonia, Loblolly Bay

Genus: Gordonia

Species: Gordonia lasianthus

Class: Monadelphia

Order: Polyandria

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Gordonia

Modern Species: Gordonia lasianthus

Artist: S. Edwards, Sansum

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |