| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Saxifraga

Saxifraga - Curtis's Botanical

Common names: Saffron-coloured Saxifrage, Saxifrage

Genus: Saxifraga

Species: Saxifraga mutata

Class: Decandria

Order: Digynia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Saxifraga mutata

Modern Species: Saxifraga

Modern Family: Saxifragaceae

Plant Type: perennial, sometimes biennial

Color: golden-yellow or orange

Native Region: Alps

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |