| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kalmia angustifolia

Kalmia angustifolia - Curtis's Botanical

Common names: Narrow-leaved Kalmia, Sheep Laurel, Pig Laurel, Lambkill

Genus: Kalmia

Species: Kalmia angustifolia

Class: Decandria

Order: Monogynia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Kalmia

Modern Species: Kalmia angustifolia

Modern Family: Ericaceae

Plant Type: shrub

Color: scarlet-pink

Season: summer

Native Region: E US

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |