| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Goodenia grandiflora

Goodenia grandiflora - Curtis's Botanical

Common names: Large-flowered Goodenia

Genus: Goodenia

Species: Goodenia grandiflora

Class: Pentandria

Order: Monogynia

Authority: Smith

Modern Genus: Goodenia

Modern Species: Goodenia grandiflora

Modern Family: Goodeniaceae

Plant Type: herb

Color: yellow

Native Region: Australia

Artist: S. Edwards, Sansum /

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |