| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ixia flexuosa

Ixia flexuosa - Curtis's Botanical

Common names: Bending-stalk'd Ixia

Genus: Ixia

Species: Ixia flexuosa

Class: Triandria

Order: Monogynia

Authority: Linnaeus

Modern Genus: Ixia

Modern Species: Ixia flexuosa

Modern Family: Iridaceae

Plant Type: perennial

Color: white, pale pink, or mauve

Season: winter spring

Native Region: S Africa (S and SW Cape)

Species: Ixia hybrida

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |